Regulamin serwisu Fotofaktura.pl

REGULAMIN SERWISU Fotofaktura.pl


§1
Postanowienia ogólne


    1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Fotofaktura.pl przez zarejestrowanych Użytkowników oraz warunki świadczenia przez Administratora usług polegających na umożliwianiu Użytkownikom i ich Użytkownikom Końcowym zamieszczania materiałów w Serwisie i korzystania z nich online.
    2. Korzystającymi z Serwisu mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Konsumenci, w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta nie mogą korzystać z Serwisu.
    3. Warunkiem uzyskania dostępności do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub wykorzystanie aplikacji mobilnej Fotofaktura
    4. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, której treść informacyjnie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§2
Definicje


    1. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Regulamin – niniejszy regulamin serwisu Fotofaktura.pl;
Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fotofaktura.pl lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Fotofaktura;
Aplikacja – aplikacja mobilna Fotofaktura, dostępna do pobrania w Google Play oraz App Store, umożliwiająca korzystanie z Serwisu lub jego części;
Administrator – podmiot świadczący usługi Serwisu, którym jest PaperFlow Sp. z o.o.
Użytkownik – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie księgowości, który zarejestrował Konto w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://fotofaktura.pl/contact;
Użytkownik Końcowy – podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który uzyskał dostęp do części funkcjonalności Serwisu, poprzez dodanie tego podmiotu przez Użytkownika;
Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu o pojemności do 5 GB, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, m.in. dodawania Użytkowników Końcowych;

§3
Zawarcie Umowy


    1. Do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem dochodzi w chwili zaakceptowania przez Administratora prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem https://fotofaktura.pl/contact oraz zaakceptowania przez niego Regulaminu.
    2. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie, w imieniu tych podmiotów.
    3. Po zawarciu umowy Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta.
    4. Na Koncie, Użytkownik ma możliwość dodawania Użytkowników Końcowych, do których to zostanie przesłany e-mail z danymi do logowania oraz linkiem do pobrania Aplikacji.
    5. Zmiana danych do logowania dla Użytkownika i Użytkownika Końcowego możliwa będzie poprzez stronę internetową https://fotofaktura.pl/client_zone .
    6. Warunkiem korzystania przez Użytkownika Końcowego z funkcjonalności części Konta Użytkownika jest pobranie, zainstalowanie Aplikacji i zalogowanie się do niej lub zalogowanie się za pośrednictwem strony internetowej https://fotofaktura.pl/my_account, po uprzednim dodaniu Użytkownika Końcowego przez Użytkownika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
    7. Dzięki dostępowi do Konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów zamieszczanych przez Użytkowników Końcowych. Po zamieszczeniu przez Użytkownika Końcowego dokumentów w Serwisie, Użytkownik zostanie każdorazowo powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany wcześniej adres.
    8. Użytkownik Końcowy ma możliwość usunięcia zamieszczonych w Serwisie dokumentów do czasu pobrania ich przez Użytkownika.
    9. Użytkownik ma możliwość przeglądania, pobierania i usuwania wszystkich dokumentów zamieszczonych przez Użytkowników Końcowych.
    10. Użytkownik oraz Użytkownik Końcowy jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
    11. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. W przypadku usunięcia Konta przez Użytkownika umowa ulega rozwiązaniu z końcem miesiąca, w którym nastąpiło usunięcie Konta.
    12. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku:
        a) opóźnienia w płatnościach przez Użytkownika za okres co najmniej 2 miesięcy;
        b) zamieszczania na Koncie Użytkownika materiałów lub treści naruszających postanowienia Regulaminu, prawa Administratora lub osób trzecich;
    13. Administrator ma prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.


§4
Płatności


    1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne jedynie dla Użytkowników. Użytkownicy Końcowi korzystają z Serwisu w sposób bezpłatny.
    2. Użytkownik zobowiązuje się do dokonywania opłat za każdy miesiąc korzystania z Serwisu, od momentu założenia Konta.
    3. Opłata za korzystanie z Serwisu będzie płatna przez Użytkownika miesięcznie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Administratora do 10 każdego następnego miesiąca, z 7 dniowym terminem płatności. Opłata za korzystanie z Serwisu w danym miesiącu, będzie stanowiła iloczyn sumy  zarejestrowanych  Użytkowników Końcowych z opłatą za każdego Użytkownika Końcowego w wysokości 18,45 zł brutto. Na mocy odrębnego porozumienia Administrator może ustalić z Użytkownikiem odrębne warunki dotyczące opłat za korzystanie z Serwisu.


§5
Odpowiedzialność


    1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ponad kwotę stanowiącą równowartość uzyskanych opłat za korzystanie z Serwisu od danego Użytkownika w ostatnim miesiącu kalendarzowym, poprzedzającym datę wystąpienia szkody.
    2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy łączącej Użytkownika z Użytkownikiem Końcowym w wyniku korzystania z Serwisu. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik lub Użytkownik Końcowy.
    3. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zamieszczanych przez Użytkownika lub Użytkowników Końcowych materiałów w Serwisie. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami wobec Administratora z tytułu zamieszczanych przez Użytkownika lub Użytkownika Końcowego materiałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich i zwolnienia w ten sposób Administratora z ewentualnej odpowiedzialności.

§6
Postępowanie reklamacyjne


    1.  Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 30 dni od dnia niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi.
    2. Reklamację można złożyć za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://fotofaktura.pl/contact lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: ul. Solec 81B/A49, 00-382 Warszawa z dopiskiem „reklamacja fotofaktura”.
    3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
    4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.
    6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Administratorowi wystawił Użytkownikowi fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.


§7
Postanowienia końcowe


    1. Administrator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty przesłania projektu zmian Regulaminu na adres e-mail Użytkownika/Użytkownika Końcowego, o ile Użytkownik/Użytkownik Końcowy nie zgłosi sprzeciwu co do propozycji zmian Regulaminu.
    2. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika/Użytkownika Końcowego co do zmian Regulaminu, umowa zawarta pomiędzy Użytkowaniem a Administratorem ulega rozwiązaniu z dniem upływu 14 dniowego terminu od daty przesłania projektu zmian Regulaminu, a dane Użytkownika Końcowego, który zgłosił sprzeciw, zostają usunięte z Serwisu.
    3. Brak sprzeciwu Użytkownika/Użytkownika Końcowego w terminie 14 dni od daty przesłania projektu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian Regulaminu przez Użytkownika/Użytkownika Końcowego.
    4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.


Załącznik nr 1 – Polityka Prywatności